ReadyPlanet.com
dot dot
dot
E-Mail :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password
bullet Register
dot
dot

dot
Download


   สัญญาเช่ากิจการร้านอาหาร       สัญญาเช่าโรงงาน    สัญญาเช่ารถยนต์  
   สัญญาเช่ากิจการร้านอาหาร     สัญญาเช่าโรงงาน    สัญญาเช่ารถยนต์ 
   สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร     สัญญาเช่าซื้อที่ดิน        สัญญาเช่าทรัพย์สิน     
   สัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง        สัญญาเช่าที่นา                      หนังสือสัญญาเช่า                               
   สัญญาเช่าห้องในอาคารเพื่อทำสำนักงาน        สัญญาเช่าโกดังสินค้า    


   สัญญากู้ยืมเงิน(แบบมีหลักประกัน)    สัญญากู้เงิน 01                     หลักฐานการกู้ยืมเงิน  
   สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่      สัญญากู้เงิน  02    สัญญายืมใช้คงรูป  
  สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป ( แบบไม่มีหลักประกัน )                                     สัญญาเงินกู้ 03                                             สัญญากู้ยืมเงินเพื่อสวัสดิการพนักงาน                                

   สัญญาจ้างทำงาน  (มีผู้ค้ำประกัน)                                       สัญญาจ้างตรวจซ่อมพัสดุ                  หนังสือสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
   สัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัย    สัญญาจ้างพนักงาน     หนังสือสัญญาจ้างเหมาระบบไฟฟ้าอาคาร
   สัญญาจ้างขนส่งพนักงานบริษัท/โรงงา    สัญญาว่าจ้างทำความสะอาด           หนังสือสัญญาจ้างเหมาระบบไฟฟ้าอาคาร           
   สัญญาจ้างขนส่งหรือลำเลียงวัตถุสิ่งของ    สัญญาจ้างเหมาถมดิน       

  หนังสือสัญญาต่อท้ายสัญญา     สัญญาจำนองห้องชุด                             สัญญาจำนองทรัพย์สิน

 หนังสือสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกัน           

 สัญญาจำนองที่ดิน

 ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง เป็นประกันเฉพาะส่วน 

  หนังสือสัญญาซื้อขายสินค้า รับโอนสินค้า                       สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์นม               สัญญาขายลดตั๋วเงิน                        
  สัญญาซื้อขายและวางเงินมัดจำแบบทั่วไป    สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน    สัญญาซื้อขายรถยนต์ 
  สัญญาซื้อขายทรัพย์สินในการขายทอดตลาด    สัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้าง   สัญญาซื้อขาย วัสดุและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า          

  หนังสือสัญญานายหน้า   สัญญาตัวแทน    สัญญาตัวแทนค้าต่างทั่วไป
  หนังสือสัญญาตั้งตัวแทนทำการจัดสรรที่ดิน                  สัญญานายหน้าค้าที่ดิน                    สัญญาตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้า                          

  หนังสือมอบอำนาจบอกกล่าว    หนังสือมอบอำนาจ   หนังสือมอบฉันทะ
  หนังสือมอบอำนาจ(ทั่วไป)      หนังสือมอบอำนาจช่วง                         สัญญามอบสิทธิการเช่าไว้เป็นประกันการชำระหนี้ 
  หนังสือมอบอำนาจ (เกี่ยวกับคดี)                                           

  สัญญาให้ปลูกสร้างตึกแถวบนที่ดิน    สัญญาโอนหุ้น   หนังสือโอนสิทธิ  
  สัญญาโอนสิทธิการเช่าแผงลอย   สัญญาให้ค่าบำเหน็จ    หนังสือให้สิทธิอาศัยหรือเก็บกิน   
  สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน (ทั่วไป)    สัญญาให้สังหาริมทรัพย์   

  สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม     สัญญาเช่าลิขสิทธิ์                      พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. ๒๕๓๗     


  พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ                                                    พินัยกรรม                                               พินัยกรรมแบบธรรมดา (กรณีมีการตั้งผู้จัดการมรดก) 
  หนังสือพินัยกรรม     

  สัญญาค้ำประกัน (ในสัญญาเช่าซื้อ)                                      สัญญาค้ำประกัน                                         หนังสือค้ำประกัน 
 สัญญาค้ำประกัน (ในสัญญาเช่าซื้อ)   คำยินยอมของผู้ค้ำประกัน      หนังสือค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง
  สัญญาค้ำประกันการรับฝากทรัพย์   หนังสือค้ำประกัน   หนังสือสัญญาค้ำประกันจะซื้อจะขายหรือวางมัดจำ   

  หนังสือสัญญาจัดตั้งคณะบุคคล                                   หนังสือรับสภาพหนี้                       สัญญาบริการ                                         
  หนังสือยินยอมให้คู่สมรสทำนิติกรรม   หนังสือบอกเลิกสัญญา   สัญญาภารจำยอม 
  หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม     สัญญารักษาความลับ   สัญญาแบ่งผลประโยชน์                                 
     

 Copyright 2011 ©THERED.All Rights Reserved.
Copyright 2011 © Thered2 .All Rights Reserved.
Security policy      |      Terms of Service      |      Privacy